Viscol Lubricants

Madeni Yağlar Sözlüğü

A

A.A.M.A  (American Automobile Manufacturers Association) Amerikan Otomobil Üreticileri Birliği.

A.C.E.A  (European Automobile Manufacturers Association) Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği.

A.C.S  (American Chemical Society) Amerikan Kimyasal Üreticileri Birliği.

AFNOR  (Association Français de Normalisation) Fransız Standartları Birliği.

A.G.M.A.
 (American Gear Manufacturers’ Association) Amerikan Dişli Üreticileri Birliği.

AKMA NOKTASI 
Belirli şartlarda yağda kalınlaşmanın görüldüğü sıcaklık akma noktası olarak tanımlanır.

ALKALİ 
Madeni yağdaki alkali maddeler asidi nötralize ederek asidik ve korozif aşınmayı önleyen bazik özellikte maddelerdir.

ANİLİN NOKTASI 
Eşit hacimde anilin ile baz yağ ya da yakıtın tam karışım oluşturabildiği en düşük sıcaklıktır.

API
 (American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstitüsü.

ASTM
 (American Society for Testing Materials) Amerikan Malzeme Test Birliği.

AŞINMA ÖNLEYİCİ KATIKLAR
 Aşınmayı önleyerek servis ömrünü uzatan katıklardır.

B

BSI 
(British Standards Institution) İngiliz Standartları Birliği.

C

CMA
 (Chemical Manufacturers Association) Kimyasal Üreticileri Birliği.

D

DIN
 (Deutsches Intstitut für Normung) Alman Endüstriyel Standartları.

DONMA NOKTASI DÜŞÜRÜCÜ Donma noktası düşürücü katıklar, madeni yağın akma noktasını düşürerek düşük sıcaklıklarda katılaşmasını önleyen polimerik maddelerdir.

DETERJAN KATIKLARI 
Yüksek sıcaklıkta çalısan makinalarda oluşan birikintileri azaltan veya oluşumuna engel olan bazik tuzlardır.

DİSPERSAN KATIKLAR 
İlave edildikleri madeni yağ içinde düşük sıcaklık çalışma şartlarında tortu teşekkülünü önleyen veya geciktiren metal içermeyen külsüz katıklardır.

E

EMA
 (Engine Manufacturers Association) Motor Üreticileri Birliği.

EP AŞIRI BASINÇ KATIKLARI 
Relatif hareket eden yüzeylerde metalin metale temasını önlemek amacıyla yağlara ilave edilen, film mukavemetini ve yük taşıma kapasitesini arttıran katıklardır.

G

GRES Bir akışkan yağlayıcı ile kalınlaştırıcının karışımından meydana gelen, kıvamı katıdan yarı akışkana kadar değişen bir maddedir.

H

HDDEO
 (Heavy Duty Diesel Engine Oil) Ağır Hizmet Dizel Motor Yağları.

HİDRODİNAMİK YAĞLAMA Metal elemanlar arasındaki madeni yağ filminin kalınlığı 6000 Angstrom ‘dan fazla ise bu tip yağlamaya hidrodinamik yağlama (kalın film yağlaması) denir.

HİDROSTATİK YAĞLAMA 
Yağ filminin kalınlığı 6000 Angstrom ‘dan az ise bu tip yağlamaya hidrostatik yağlama (ince film yağlaması) denir.

I

ILSAC 
 (International Lubricant Standardization & Approval Com.) Uluslararası Madeni Yağ Standardizasyon ve Onay Komitesi.

ISO 
(International Organization for Standardization) Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu.

İ

İŞLENMİŞ PENETRASYON 
Gresler kıvam ölçümü sırasında bir miktar işlenirler. Bu nedenle gresler standart bir gres işleyicisinde belirli bir miktar dövülüp işlendikten sonra kıvam yani penetrasyon değerleri ölçülür. Bu ölçülen değere İşlenmiş Penetrasyon Değeri adı verilir.

J

JAMA
 (Japan Automobile Manufacturers Association) Japon Otomobil Üreticileri Birliği.

JASO 
(Japan Automobile Standards Organization) Japon Endüstriyel Standartları.

KALINLAŞTIRICILAR 
Yağı grese dönüştüren ve gresin pek çok önemli özellik ve performans karakteristiklerini kontrol altında tutan maddelerdir.

KATIK 
Başlangıçta madeni yağda bulunmayan veya belli bir miktarda bulunan, yağlara istenen bazı özellikleri kazandırmak, mevcut özelliklerini geliştirmek, istenmeyen bazı özelliklerini minimuma indirmek veya yok etmek amacıyla ilave edilen maddelere “katık” denir.

KAVİTASYON 
Hareket halinde yağın kaplaması gereken yüzeyi geçici olarak kaplayamaması olayının sebebiyet verdiği durumlardır.

KİNEMATİK VİSKOZİTE 
Görünür viskozitenin yoğunluğa bölümü kinematik viskoziteyi verir. Birimi stoke ‘tur.

KOHEZYON 
Bir maddeyi teşkil eden parçacıkları bir arada tutan kuvvettir.

KOROZYON ÖNLEYİCİLER 
Yatak alaşımlarını ve metal yüzeylerini, motorun demir ihtiva etmeyen parçalarını yüzeylerde film oluşturarak yağlardaki asidik artıkların kimyasal etkisinden koruyan katıklardır.

KÖPÜK ÖNLEYİCİLER 
Yağın havadan kolayca ayrılması ve köpürmemesi için kullanılan katıklardır.

M

MADENİ YAĞ 
Genel olarak, iki katı cismi birbirinden ayırmak ve sürtünme gücünü minimuma indirerek kolay hareket etmesini sağlamak için kullanılan maddelere denir.

METAL PASSIVATÖRLER 
Metalin hava, yağ ve diğer maddelerle kimyasal reaksiyona girmemesi için madeni yağa ilave edilen katıklardır.

MSDS 
(Material Safety Data Sheets) Malzeme Güvenlik Bilgi Formları.

MUTLAK VİSKOZİTE 
Akışkanın akmaya karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır. Kayma geriliminin kayma oranına bölümü mutlak viskoziteyi verir. Birimi poise ‘dır.

N

NLGI
 (National Lubricating Grease Institute) Milli Yağlama Gresi Enstitüsü gresleri işlenmiş penetrasyon değerlerine göre sınıflandırır.

O

OEM
(Original Equipment Manufacturers) Orijinal Ekipman Üreticileri Birliği.

OKSİDASYON ÖNLEYİCİLER 
Yağlayıcının oksidasyonunu önleyerek ve metal kısımlar üzerinde tortu birikimini azaltarak makina ve yağın ömrünü uzatan katıklardır.

P

PAS ÖNLEYİCİ KATIK 
Makina içine sızan rutubet ve suyun pas yapmasını önlemek amacıyla madeni yağa eklenen polar organik bileşiklerdir.

S

SAE 
(Society of Automotive Engineers) Otomotiv Mühendisleri Birliği.

SÜRTÜNME 
Hareket halinde olan veya hareket ettirilmek istenen bir cismin hareket yönünün aksi yönünde gelişme gösteren bir kuvvettir.

T

TBN 
Toplam Baz Numarası madeni yağdaki alkali madde miktarını belirtir. Birimi mg KOH/g’dir. Motorin kükürt içerdiğinden dizel motor yağlarının TBN değeri önem taşır.

V

VII 
Viskozite indeks geliştirici katıklar, ısı değişiminin yağ viskozitesi üzerindeki etkisini azaltan, yağda eriyebilen organik polimerlerdir.

Y

YAPIŞKANLIK VERİCİ KATIK 
Yağların yataklardan damlamaması ve damlalar sıçratmaması için, yağın fazla kohezyon göstermesini ve lifli yapıda olmasını sağlayan sabun bileşikleridir.

YAĞ AYRIŞMASI 
Stoklama sırasında gresin yağ bileşeninin ayrılması olayıdır.